به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

طرح اتاق کارآفرینی مدارس

یکی از طرح های مهم بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان طرح اتاق کارآفرینی مدارس ویژه دانش آموزان و نوجوانان است که بیش از هفت سال است در بنیاد اجرایی شده است.
بنیادتوسعه کارآفرینی زنان و جوانان،طرح اتاق کارآفرینی مدارس رابرای دانش آموزان دوره متوسطه اجرا می کند. این طرح به دنبال فراهم کردن فرصتی برای تمرین کارآفرینی وکسب و کار در جامعه دانش آموزی است.
با شروع سال تحصیلی جدید این طرح نیز وارد فاز جدید خود شده است.برگزاری جلسات معرفی طرح در برخی مدارس استان ها،برگزاری برنامه های ترویج کارآفرینی برای دانش آموزان و برگزاری نمایشگاه از آثار کسب و کار دانش آموزان از جمله آن است.