تسلیت

انجمن زنان کارآفرین ضمن ابراز تأسف شدید از سانحه ای دیگر در خطوط هوایی کشورمان درگذشت 66 تن از هم وطنان عزیز را تسلیت گفته از درگاه ایزد منان برای بازماندگان صبر و برای روح قربانیان این حادثه غمبار  آرامش تمنا دارد.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation