کارگاه آموزشی مشاوره ای مبانی و اصول راه اندازی کسب وکار

وی گفت: ویژگی های فردی شامل ریسک پذیری، تحمل ابهام ، بینش و آینده نگری و تلاش برای توسعه و رشد میباشد. مباحث مطرح شده در این کارگاه به شرح زیر است:

از کجا آغاز کنیم؟ کارآفرینی فرآیند کسب و کار با فرصت آغاز می شود، گاهی در جامعه نیازی موجود است ولی شناسایی نشده، کارآفرین شکاف بین عرضه و تقاضا را در جامعه کشف می کند و با ایده و فکر نو به بهره برداری از فرصت ها می پردازد.

اگرنوآوری در فرایند موجود باشد کارآفرینی می شود در غیر این صورت کسب و کار است.

داشتن ایده بسیار مهم است که سنگ بنای آغاز کسب وکار می شود. و منابع ایده شامل: مشاوره، افراد متخصص، نیاز جامعه ، توانایی فردی، جستجو و تحقیق و پژوهش، اینترنت، سفر، نمایشگاه ، شبکه ارتباطی و ...

موقعیت جغرافیایی و منابع محیطی نیز حائز اهمیت است. این منابع می تواند فیزیکی یا انسانی باشد.

سکان دار موضوع کارآفرینی و منبع ایده خود فرد است.

علایق، تجربیات، شبکه ارتباطی ، مهارت ها عوامل مهمی هستند که توانایی های فرد را برای ایده سازی ارتقا می دهند.

شرکت کنندگان در این کارگاه نیز از تجربیات شخصی خود در زمینه ی ایده یابی صحبت کردند. و پس از آن تأکید شد که برای ورود به عرصه ی کسب و کار فرد باید توانایی های مدیریتی داشته باشد. مانند مدیریت زمان، بازاریابی، فروش. قبل ازراه اندازی کسب وکار این توانایی ها باید کسب شوند تا در آینده توانمندتر با مشکلات روبرو شد. هم چنین نیاز جامعه باید به طور موثر و با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه معرفی شود.

در بخش بعدی کارگاه از حضار خواسته شد تا ایده هایی که به ذهنشان می رسد را در برگه ای یادداشت نمایند. سپس ایده های نوشته شده توسط شرکت کنندگان مطرح شد و پس از آن روش های غربال ایده ها و اولویت بندی جهت رسیدن به ایده ی ناب وموثر مورد بحث قرار گرفت و در پایان شرکت کنندگان با ایجاد پروفایل اولیه به ایده ی خود قالب و شکل دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation