کسب جایزه ترویج علم

جایزه ترویج علم اصولاً مبانی تشویقی دارد و نوعی ارج نهادن به فعالیت های ترویجی است و بیشتر جنبه معنوی آن حائز اهمیت است.قدمت جایزه انجمن ترویج علم از انجمن بیشتر است.

هیئت داوران به دلیل انجام فعالیت های ترویجی، علمی، مدنی و آموزشی در زمینۀ توسعه و ترویج تفکر خلاق در جامعه و همچنین ایجاد و تقویت فعالیت‌های مولد میان زنان و جوانان و ترویج دانش کارآفرینی میان عموم مردم جایزۀ ترویج علم سال 1396 را به بنیاد توسعۀ کارآفرینی زنان و جوانان تقدیم نمود.

جناب آقای مهندس سعید جابر انصاری مدیر عامل شرکت دژپاد و از اعضای هیات مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان  به نمایندگی از این بنیاد جایزه را دریافت نمودند.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation