بررسی همکاری های مشترک با دفتر فرهنگی وزارت تعاون

در این نشست ابتدا اهداف و برنامه های انجمن بویژه برنامه های فرهنگی وترویجی آن توسط نمایندگان شرکت کننده در این ملاقات تشریح شد و پس از آن مدیرکل امور فرهنگی و معاون ایشان با تاکید بر موضوع کارآفرین فرهنگ سازی در این زمینه را از دغدغه های مهم اداره متبوع خود دانسته و مشارکت انجمن زنان کارآفرین را در این راه ضروری دانستند. آفرینی زنان ، توسعه فعالیت های کارآفرینانه در حوزه IT و بازاریابی شبکه ای فعالیت می کند.

پس از بیان نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای انجمن مقرر شد علاوه بر همکاری و اقدامات مشترک در برگزاری نشست های تخصصی و حضور موثر در برنامه های مرتبط، نسبت به انتشار حداقل یک عنوان کتاب انجمن اقدام لازم به عمل آید. 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation