گزارش کارگاه تحلیل محیطی (swot)

در فاز اول این حرکت به تبادل دانش و مهارتهای لازم تحلیل محیطی و شناسایی دقیق نقاط نیازمند بهبود در فرایندها و زیرساختها با توجه به چشم انداز، ماموریت و نمودار رشد سازمانی انجمن در فاز بلوغ سازمانی پرداخته شد.

همچنین ضمن شناسایی تکنیکها و روش های تحلیل روند در راستای پیش بینی بهتر فضای کسب و کار و تغییر در نیازهای جامعه هدف انجمن به کمک تحلیل ذی نفعان کلیدی ، جداولی جهت تحلیل SWOT و PESTEL و سوالات کلیدی شناخت ذینفعان به حاضرین جهت تکمیل مباحث ارائه گردید و ضمن انجام کار گروهی جهت تدوین چشم انداز فردی و نمایش فیلم در نهایت راهکارهایی به منظور بررسی دقیق چالش های راهبردی انجمن از منظر بهبود تدوین استراتژی های انجمن ارائه گردید. لازم به ذکر است جلسه دوم کارگاه به زودی برگزار خواهد شد.

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation