جلسه مشترک کارگروه صنعت و تجارت با انجمن wie

در این جلسه پس از معرفی و ارائه گزارش از فعالیتهای انجام گرفته در انجمن زنان کارآفرین و کمیته wie، طرفین بر لزوم برقراری ارتباط به منظور حل نیازهای نوین حوزه کسب و کار برای دختران با توجه به توانمندیهای زنان صاحب کسب و کار تاکید داشته و موارد متعددی به عنوان زمینه های همکاری مشترک مطرح کردند.

در جمع بندی مقرر گردید که تیم 4 یا 5 نفره ای از جمع حاضر در جلساتی با موضوعات تخصصی و مشخص تهیه و تدوین پروتکل همکاری مشترک و تعریف پروژه ای مبتنی بر نیازها و توانمندی های طرفین را پیگیری کنند.

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation