"زنگ مشاوره کارآفرینی و ایده یابی جوانان کردستان"

 ابتدا خانم شیرین پارسی به عنوان عضو هیات مدیره  به معرفی انجمن زنان کارآفرین، رسالت، اهداف و برنامه های آن پرداختند، در ادامه خانم خدیجه یارعلی رئیس کمیته مشاوره انجمن پس از معرفی و تبیین برنامه های کمیته مشاوره، هدف از تشکیل نشست با جوانان استان را آشنایی با ظرفیتها و مزیت های محیط کسب و کار و کارآفرینی استان کردستان دانست. پس از آن به تشریح نقش مراکز آموزشی از جمله دانشگاهها در راستای ترویج فرهنگ و نگرش کارآفرینانه پرداخته شد و اینکه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بایستی برای آینده شغلی خود نگرش کارآفرینانه داشته باشند و در این راستا داشتن ایده و فکر نو بسیار مهم هست. در ادامه نشست به الزامات داشتن و خلق ایده، ارزیابی ایده و پرورش ایده های کارآفرینانه پرداخته شد. در این برنامه جوانان حاضر در جلسه مشارکت خوبی داشتند و سوالات و ابهامات خود را در خصوص فرصتها و چالشهای منطقه ای مطرح نمودند، در ادامه نشست نیز تعدادی از اعضاء انجمن زنان کارآفرین با ارائه تجربیات و نیز فرصتها و چالشهای پیش روی  خود در مسیر کارآفرینی پاسخگوی سوالات جوانان بودند. با توجه به اینکه در این نشست مسئولین اداره تعاون استان از جمله مدیرکل و معاون اشتغال و کارآفرینی این اداره کل با مفید دانستن برگزاری چنین نشست هایی، برای همکاری های بعدی در فرصتهای مناسب تر برای برگزاری سمینارها و همایشهایی با موضوع کارآفرینی جوانان بخصوص دختران جوان فارغ التحصیل دانشگاهی در استان کردستان، متناسب با نیازهای استان، اعلام آمادگی کردند. نمایندگان انجمن نیز متقابلا با توجه به استقبال جوانان و فارغ التحصیلان استان برای هرگونه همکاری در چارچوب اهداف و مأموریت های انجمخن اعلام آمادگی کردند.

خلاصه مطالب ارائه شده در کارگاه مشاوره کارآفرینی و ایده یابی جوانان کردستان

اهدافکمیتهيمشاوره

 • معرفی الگوهاي موفق به جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی
 • ترویج تفکر و نگرش کارآفرینانه
 • پاسخ به سؤالات نوکارآفرینان

منابعایده

براي راه اندازي کسب و کار یا کارآفرینی ابتدا به یک ایده ي خوب نیاز داریم. منابع ایده عبارت اند از:

 • نیاز جامعه
 • خلأها و کاستی هاي موجود
 • توانایی هاي فردي افراد
 • موقعیت جغرافیایی
 • موقعیت مرزي
 • تخیلات خود فرد
 • منابع انسانی
 • کاستی هاي بازار

ارزیابیایده

ایده اي خوب است که:

 • بازار و مشتري داشته باشد.
 • دانش یا تخصص نسبت به آن موضوع یا ایده را داشته باشیم.
 • توانایی جذب سرمایه داشته باشد.
 • قدرت تیم سازي داشته باشد.

دستهبنديارزیابیایده

 • ایده را از نظر توانایی هاي فردي و تخصص ارزیابی می کنیم.
 • ایده اي خوب است که بتوانیم منابع لازم براي راه اندازي آن کسب و کار را در اختیار داشته باشیم، از  جمله
 • : منابع انسانی، منابع تکنولوژي و تجهیزات و منابع مالی.
 • ایده را از نظر شرایط بازار و رقبا و سهم بازار بررسی کنیم.

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation