کارگاه مروری بر عوامل موفقیت کسب وکار زنان

 

کمیته مشاوره انجمن زنان کارآفرین در راستای اهداف و برنامه های خود در مرداد ماه سال جاری اقدام به برگزاری کارگاهی با رویکرد مشاوره، تحت عنوان "مروری بر عوامل موفقیت کسب و کار زنان" نمود.

هدف از برگزاری این کارگاه بررسی عوامل فردی، سازمانی و محیطی در موفقیت زنان و کسب و کار آنان بود. در این کارگاه که تعداد25 نفر از زنان کارآفرین فعال در حوزه های مختلف اقتصادی و از اعضای انجمن زنان کارآفرین حضور داشتند، در تمرین های فردی و گروهی به ارائه عوامل موفقیت خود پرداختند و در کنار عوامل فردی که بیشترین سهم را در موفقیت آنها دارد به عوامل موفقیت سازمانی خود و همچنین به مواردی از عدم موفقیت سازمانی خود اشاره کردند بطوری که تک تک حاضرین در برنامه به 3 عامل کلیدی فردی و سازمانی موفقیت خود اشاره نمودند.

از دیگر بحث های کارگاه عوامل محیطی موفقیت در 3 بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در این تمرین از کلیه اعضاء خواسته شد عوامل موفقیت یا عدم موفقیت محیطی خود را در 3 بعد فوق ذکر اعلام نمایند.

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation