تکریم و معارفه بانوان کابینه یازدهم

 

آن گاه آقای نهاوندیان در سخنرانی خود ضمن تقدیر از این سه بانو از موفقیت ها و درخشش آن ها در کابینه سخن گفت و با تأکید بر اهمیت حقوق شهروندی برخوردهای تهاجمی، تخریبی و متضمن توهین و ایراد اتهام به ایشان به ویژه خانم مولاوردی را تقبیح کرد و گفت: شرایط باید به گونه ای باشد که هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی جرأت انجام این گونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرمشروع را نداشته باشد.

در پایان سبد گل به خانم ها مولاوردی و ابتکار از جانب انجمن به پاس تلاش های بی دریغ شان در احقاق حقوق زنان و حفاظت از محیط زیست، اهدا شد.

لازم به ذکر است در حاشیه این مراسم رییس هیأت مدیره انجمن از آقای نهاوندیان خواست صدای اعتراض جمع حاضر را نسبت به تنزل جایگاه زنانی که به قول ایشان در کابینه یازدهم خوش درخشیدند، به رییس جمهور برسانند.

ایشان در پاسخ ضمن عدم پذیرش این نقد جدی، حاضرین را دعوت به صبوری کرد و گفت: ظرف 6 ماه آینده شاهد خواهید بود که در تمامی وزارتخانه ها معاون زن منصوب می شود و رویکرد کلی دولت ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation