دومین کارگاه آموزشی ویژه اعضای جدید

هدف از این کارگاه، شناخت صحیح از اهداف انجمن به عنوان یک نهاد مدنی و رسیدن به درکی مشترک از وظایف اعضا است.

جلسه با معرفی اعضای جدید آغاز شد. پس از آن فخرالسادات محتشمی پور خلاصه ای از تاریخچه تشکیل انجمن ارایه کرد و سپس به بررسی اهداف انجمن و فعالیتهایی که تا امروز در راستای تحقق آن اهداف انجام گرفته است پرداخت.

کمیته های انجمن معرفی شد و شرح وظایف هر کدام و ارتباط آن با اهداف انجمن مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، جلسه پرسش و پاسخ و تبادل نظر بین اعضای جدید و قدیم انجام شد و پیشنهاداتی سازنده برای اجرای هرچه بهتر برنامه های انجمن تا رسیدن به اهداف تعیین شده، مطرح شد.

 

 

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation