به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

پژوهش

هدف از تشکیل کمیته پژوهش:

 

 

 

 

اعضای کمیته پژوهش:

 

 

 

دستاوردهای کمیته پژوهش:

 دستاوردهای قابل قبول همایش سیزدهم در ایجاد فضای تعامل بین بخش های دولتی ، خصوصی ، نهادهای مدنی ودانشگاه باعث شد تا لزوم توجه به جایگاه مشورتی انجمن به عنوان یک نهاد مدنی موثر در زمینه کارآفرینی زنان بیش از پیش محرز شود. براین اساس کمیته پژوهش با ساختاری نوین وبا هدف به بهره گیری از دانش ضمنی و آشکار همه اعضا در بهار 96 جلسات خود را آغاز کرد . در حال حاضر 14 عضو فعال در این کمیته حضور دارند که حسب مورد در جلسات هم اندیشی پروژه ها شرکت می کنند  .در حال حاضر مجموعه فعالیت های کمیته پژوهش به دو دسته اصلی تقسیم می شود. بخش اول انجام پروژه هایی که کمیته پژوهش راسا مجری آن می باشد و بخش دوم مشارکت درتولید محتوا وارایه خدمات علمی برای برنامه های سایرکمیته ها وکارگروههاست.

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کمیته پژوهش:

 

 

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: