به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

عضویت

هدف از تشکیل کمیته عضویت:

 

 

 

 

اعضای کمیته عضویت:

 

 

 

دستاوردهای کمیته عضویت:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کمیته عضویت:

 

 

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: