به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ارتباطات

هدف از تشکیل کمیته ارتباطات:

 

 

 

 

اعضای کمیته ارتباطات:

 

 

 

دستاوردهای کمیته ارتباطات:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کمیته ارتباطات:

 

 

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: