به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

نمایندگی و شعب

هدف از تشکیل کمیته نمایندگی و شعب:

 

 

 

 

اعضای کمیته نمایندگی و شعب:

 

 

 

دستاوردهای کمیته نمایندگی و شعب:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کمیته نمایندگی و شعب:

 

 

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: