به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگروه کشاورزی ومحیط زیست

هدف از تشکیل کارگروه کشاورزی و محیط زیست:

 

 

 

 

اعضای کارگروه کشاورزی ومحیط زیست:

 

 

 

دستاوردهای ککارگروه کشاورزی ومحیط زیست:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کارگروه: