به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگروه صنایع دستی وگردشگری

هدف از تشکیل کارگروه صنایع دستی و گردشگری:

 

 

 

 

اعضای کارگروه صنایع دستی و گردشگری:

 

 

 

دستاوردهای کارگروه صنایع دستی وگردشگری:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کارگروه: