به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگروه آی تی

هدف از تشکیل کارگروه آی تی:

 

 

 

 

اعضای کارگروه آی تی:

 

 

 

دستاوردهای کارگروه آی تی:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کارگروه: